Lilli: A Bölcs Kuvikmadár és a Liliomherceg

     Még alig hajnalodott, amikor hosszú repülés után a városba érkezett és mitagadás igencsak elfáradt. Így berepült az elsô ház kertjébe és ott letelepedett egy almafa ágai közé, hogy aludjon egy jót. De nem jött álom a szemére, mert épp alatta egy padon ülve fiatal lány sírdogált magában.

     Valahol a Nagy Nagy Erdô mélyén élt, éldegélt a Bölcs Kuvikmadár, aki öregebb és bölcsebb volt Messziföld minden teremtményénél.
     Mindenrôl tudott, ami az erdôben történt és mindenkinek segített, aki bajba került, így aztán állatok, növények, emberek, tündérek és az erdô minden különös teremtménye egyformán szerette és tisztelte ôt. Egyetlen bánata volt csak a Bölcs Kuvikmadárnak, egyedül érezte magát. Hiszen sehol e kerek világon nem létezett még egy olyan lény, mint ô, senki nem érhetett fel hozzá. Így aztán magányosan tengette életét, míg egy napon a fák között elétoppant az Erdô Szelleme. Az Erdô Szelleme benne lakott minden fában, még a legkisebb fűcsomóban is, ebben a hatalmas rengetegben. Olyan formát öltött, amilyet csak akart, ha meg kívánt jelenni a halandó lények elôtt, de a leggyakrabban - ahogyan most is - áttetszô, ehérruhás lány alakját vette magára. A Bölcs Kuvikmadár, ahogy meglátta, rögtön megismerte ôt és mély tisztelettel köszöntötte. Az Erdô Szelleme pedig így szólt hozzá:
     - Köszönöm azt a sok jót, amit értem tettél. Eljött az idô, hogy megháláljam kedvességedet. Tudom milyen bánat nyomja a szívedet és úgy döntöttem, segítek rajtad - egy apró kristályüvegcsét húzott elô köntöse ráncai közül és folytatta - A te bánatodra csak egyetlen megoldás létezik, hiszen senki sincs már olyan hatalmas, hogy még egy hozzád hasonló lényt teremtsen. Emberré kell válnod, mert csak közöttük remélhetsz igaz barátokat. Ezt az italt holdfénybôl, harmatcseppekbôl és varázslatból készítettem. Idd meg és emberré válsz!
     A Bölcs Kuvikmadár annyira meghatódott, hogy alig tudta megköszönni a Szellem jóságát, az pedig egy szempillantás alatt eltűnt a fák sűrűjében. A Bölcs Kuvikmadár csôrébe fogta az üvegcsét és elindult a Király Városa felé, hogy emberré váljon.
     Még alig hajnalodott, amikor hosszú repülés után a városba érkezett és mitagadás igencsak elfáradt. Így berepült az elsô ház kertjébe és ott letelepedett egy almafa ágai közé, hogy aludjon egy jót. De nem jött álom a szemére, mert épp alatta egy padon ülve fiatal lány sírdogált magában.
     - Miért nem jössz sohasem? - kesergett a lány - Hiába várlak évek óta... Pedig tudom, hogy létezel! Ó hercegem... Mióta várlak már! - és egyre csak zokogott a karjára borulva.
     Már kislány kora óta várt a hercegre, aki majd eljön érte hófehér paripáján. Hogy szôke vagy barna lesz-e, nem tudta, de szíve érezte, hogy nemes lesz, elôkelô és a bôre éppoly fehér lesz, mint a frissen hullott hó. De szegény Bölcs Kuvikmadarat nem csak a lány zokogása nem hagyta nyugodni. Még valaki beszélt, akinek szavát a lány nem értette, csak gyönge szélfuvallatnak vélte, ha egyáltalán elért a füléig. Épp a lábai elôtt a pad tövében gyönyörű fehér liliomherceg fakadt a földbôl, az panaszkodott.
     - Miért nem látsz meg? - kérdezte búsan a Liliomherceg és hangjából reménytelenség csendült - Hiszen oly régóta szeretlek már! Minden tavasszal érted bújok ki a földbôl és minden télen rólad álmodom a sötétben. De te még a szavamat sem hallod meg!
     Ahogy a Bölcs Kuvikmadár ezt a szerencsétlen párost hallgatta, nagyon megsajnálta ôket; s mivel nagyon bölcs volt, azt is tudta, hogy a legfôbb bölcsesség a világon a jóság. Azonnal eldöntötte, hogy mit kell tennie, bár a szíve majd megszakadt a gondolatra, hogy mégsem lehet ember, de látta, hogy szegény Liliomhercegnek nagyobb szüksége van az emberré válásra. Így leröppent az almafáról és odament a herceghez. A lány ebbôl mit sem látott, annyira lefoglalta saját bánata. A Bölcs Kuvikmadár megszólította a bús liliomot, elmondta neki mi járatban van és átnyújtotta a kristályüvegcsét. A herceg azt sem tudta, hová legyen boldogságában és amikor megértette az ajándék mibenlétét, elôbb hálásan köszönetet mondott, majd egy hajtásra kiitta a varázsitalt. És láss csodát, abban a pillanatban világszép herceggé változott. Haja fekete volt, mint az éjszaka, termete sudár, arannyal hímzett fehér bársonyruhát viselt és a bôre éppoly hamvasan fehér volt, mint a liliom szirma. A lány felnézett könnyein át és azonnal ráismert a hercegre, tudta, ô az akit mindig is várt. Egymás nyakába borultak és azontúl boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
     A Bölcs Kuvikmadár pedig visszatért az almafa ágai közé, onnan nézte elégedetten boldogságukat. Ekkor röpke nevetés libbent a levelek között és egy kicsiny madár szállt le mellé az ágra; az Erdô Szelleme volt az.
     - Bölcsen cselekedtél és jóságosan - szólította meg a Bölcs Kuvikmadarat. - Sajnos több üvegcsém nincs, így nem tudlak kellôképp megjutalmazni, de annyi hatalmam még van, hogy egy napra és egy éjszakára emberré változtassalak.
     És így is tett. A Bölcs Kuvikmadár egy napra és egy éjszakára emberré változott, bejárta a Király városát, beszélgetett az emberekkel. Ám alig telt el az éjszaka, már nagyon vágyakozott erdeje és meleg fészke után, ráébredt, hogy emberként soha nem lehetne boldog, így a felkelô nap már úton találta ôt hazafelé. És ezután a Bölcs Kuvikmadár boldogan élt a Nagy Nagy Erdô sűrűjében és csak néha gondolt álmodozva a napra és az éjszakára, amikor ember lehetett.