Szabadon a szabadkőművességről

Annyi ellentmondó, ostoba, összeesküvés elméletekkel terhes dolgot olvasni a témáról, hogy úgy gondoltuk, ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Szabadkőművesség alapok.

Körző, szögmérő, vakolókanál, kalapács, csiszolatlan kő, emberi koponya, koporsó és még számtalan jelkép néhány száz évvel ezelőtt egyetlen szimbólumrendszerré olvadt össze és egy titokzatos, imádott-gyűlölt mozgalom, a szabadkőművesség alapjává vált. Sokan sokféleképpen próbálták már értelmezni, mi is a lényege ennek a szervezetnek, ám az egymondatos meghatározások soha nem tudták visszatükrözni azt a sokszínűséget, amelyet valóságnak hívunk.

Hazánkban Kiszely Gábor történész, politológus, teológus huszonhat éve gyűjti és rendszerezi mindazokat az anyagokat, amelyek valaha is megjelentek a szabadkőművességről. Ennek birtokában már két könyvet írt, amelyekben ennek a rejtélyes társaságnak történetét, eszmevilágát tárja az olvasók elé. (A Korona Kiadó gondozásában )A szabadkőművesség témája

A szabadkőművesség olyan téma, amelyet évszázados története során körüllengett a titokzatosság, a tévhit, az előítélet. A múltban megjelent művek érveltek mellette vagy uszítottak ellene, ám kevesen írtak róla elfogulatlanul. Így alakult ki az a helyzet, hogy - különösen Magyarországon - mind a mai napig kevés ténybeli tudása van az embereknek erről a titokzatos, az európai kultúra történetét alapjaiban meghatározó mozgalomról. Az olvasók pedig, úgy tűnik, igénylik, hogy hozzájuthassanak olyan írásokhoz, amelyek számukra ismeretlen, vagy alig ismert területeket mutatnak be.

A szabadkőművesség az Egyesült Államokban


A szabadkőművesek szervezete jelenleg a legnagyobb és legszervezettebb zárt testvéri társaság a világon, körülbelül hatmillió taggal, akiknek körülbelül a fele az Egyesült Államokban él. A források alapján bizonyíthatóan az első szabadkőműves, Andrew Bekher 1704-ben érkezett Észak-Amerikába. A társaság első hivatalos képviselőjét, Daniel Coxe-ot 1730-ban az Angliai Nagypáholy bízta meg szabadkőműves-páholyok szervezésével az Újvilágban. Ettől kezdve a páholyok rohamos szaporodásának lehetünk a szemtanúi.


A bostoni páholy


1733-ban Bostonban alakult meg az első hivatalos páholy, Henry Prince nagymester vezetésével; egy év múlva Philadelphiában, majd Savannahban és Charlestonban is megjelentek a páholyok. A philadelphiai szervezet nagymestere a híres tudós és politikus, Benjamin Franklin lett. Az ő neve magában szimbolizálja azt a liberális eszmeiséget, amit a páholy képviselt, és ami egyben az akkori amerikai eszmei világot is tükrözte. Így nem meglepő, hogy a függetlenségi háború kitörésekor már százötven páholy működött a tizenhárom gyarmaton, a két és fél milliónyi lakosság között becslések szerint ezerötszáz és ötezer közötti taglétszámmal. A háború befejezését követő rövid megtorpanás után a 19. század elején a szabadkőművesség tovább folytatta hódító útját az Egyesült Államokban.A páholyok polgárosodása


A népszerűség új hulláma részben annak volt köszönhető, hogy a Nagy-Britanniában már korábban elkezdődött folyamat - a páholyok polgárosodása és ezzel párhuzamosan a polgári társadalmi és üzleti érdekszféra képviselete - megjelent az amerikai szervezetekben is, s ez az iparosodás útján járó Egyesült Államokban méltán tarthatott számot népszerűségre. Természetesen nemcsak üzletemberek, hanem a társadalmi és a politikai élet vezetői, bírók, ügyvédek, orvosok, stb. is tagjai lettek a páholyoknak, közülük néhányat később amerikai elnöknek is megválasztottak.

[kapcsolodo_cikkek] 


A titkos szövetség


Egy ilyen közösséghez tartozni presztízst, kapcsolatokat és hatalmat jelentett a tagok számára. A titkos szövetséget, amelyet a tagok maguk inkább zárt vagy szent közösségként jellemeztek, éppen a titokzatossága miatt tartották külön érdekességként számon. Amint azt Bobby J. Demott is megjegyzi a szabadkőművesség vonzerejével kapcsolatban, a titokzatosság felkelti az érdeklődést, különlegességet, gyakran egyfajta felsőbbrendűséget sejtet, ugyanakkor a befogadott tagokat egyesíti, közösségi struktúrával és kiváltságokkal ruházza fel őket.

Ősi hitrendszer


A szabadkőművesek esetében a kiváltság alapjául az a hit szolgált, hogy az ősi keresztény rituáléknak és titkoknak ők az egyedüli letéteményesei. Természetesen ez a nézet és a zártság támadási felületet is nyújtott az egyenlőséget, testvériséget, demokráciát hirdető fiatal amerikai államban, ahol - Európától eltérően - nem léteztek a jogokat tekintve kiváltságos csoportok. Ehhez még az is hozzájárult, hogy a 19. század első felében, az általunk tárgyalt időszakban, az amerikai tagság nagy része fehér, angolszász protestáns férfi volt, ami egyfajta, már korábban is létező vallási és társadalmi elkülönülés fenntartását jelezte. 1825-ben egyedül New York államban körülbelül húszezer szabadkőműves élt, ami igen jelentős számnak tekinthető.

Sajnos csak néhány forrás áll rendelkezésünkre, melyek alapján pontosan jellemezhető lenne a kor "tipikus" amerikai szabadkőművese. William Preston Vaughn szerint a szabadkőművesek a társadalom mobilisabb, jómódú középosztályához tartoztak, foglalkozásukat tekintve kereskedők, üzletemberek, értelmiségiek, politikai és vallási vezetők, akik általában magas társadalmi pozíciókat töltöttek be. Connecticut és New York államokban kimutatások szerint a politikai pártok vezetőségének ötven százaléka szabadkőműves volt, akik főleg városokban éltek, és vallásukat tekintve hetven százalékuk az Episzkopális Egyházhoz (az Anglikán Egyház amerikai megfelelője) tartozott.

Szabadkőművesség az érdeklődés középpontjában


A fentiek alapján érthető tehát, hogy a kívülállók különös figyelemmel fordultak a szabadkőművesek felé. 1826-ra azonban addig soha nem látott érdeklődés középpontjába kerültek a páholyok a New York állambeli Morgan-ügy kapcsán. A keleti partvidéknek ez a része felbolydult méhkashoz hasonlított, hiszen itt volt a partvidéken jelentkező vallási megújulási mozgalom (Second Great Awakening) központja.

A miszticizmus, az okkultizmus és a mágia iránti újjáéledt érdeklődés
A szabadtéri, - elsősorban a határvidéken népszerű, - tábori prédikáció stílusának kialakulása és elterjedése, a miszticizmus, az okkultizmus és a mágia iránti újjáéledt érdeklődés volt megfigyelhető. Számtalan új vallási csoport és hit születése - mint például a mormonok, a milleriták, a szombatisták, unitáriusok, majd később Jehova tanúi, és egyéb "alternatív" életformákkal kísérletező közösségek, mint például az Oneida csoport vagy a legelső kommunák - mind a 19. század első felében zajló intellektuális ébredésnek a termékei.


Az első publikáció és a rejtélyes hátér


Ebben a közegben élt William Morgan, a helyi páholy egyik tagja, aki 1826-ban titoktartási fogadalmát megszegve a szabadkőművesek titkos jeleiről és rituáléiról egy könyvet publikált. A szabadkőműves társadalom ezt megdöbbenve fogadta, és azonnal felmerült a büntetés kérdése. Az árulás bűntette miatt halálos ítélet várt volna a törvényszegőre. Szeptember 12-én, röviddel a könyv megjelenése után Morgan eltűnt otthonából, és soha többé nem került elő. Az esetet teljes homály fedte: Morgant senki nem látta élve azután, de a holtteste sem került elő, így a gyilkosság ténye sem nyert bizonyítást. A rendőrség nem talált egyetlen tanút sem, és tárgyi bizonyítékok sem segítették az eset megoldását.

A rejtély megoldódik?


Elméletileg az első kézenfekvő megoldás a rejtélyre a szabadkőművesek bosszúja volt - három tag bíróság elé került emberrablás és gyilkosság vádjával, ám bizonyítékok hiányában felmentették őket. Vaughn szerint ez nem is lehetett kétséges, hiszen három sheriff, a bíró és az ügyvédek is a szabadkőműves-páholy tagjai voltak; nekik, függetlenül attól, hogy tényleg a páholy volt-e felelős Morgan eltűnéséért vagy sem, érdekükben állt a vádlottak felmentése és a szabadkőműves társadalom nevének tisztára mosása. Jack Harris az ügy tárgyalása során említést tesz egy 1879-ben kiadott könyvről, amely az események állítólag valós leírását tartalmazza. E szerint valóban szabadkőművesek rabolták el Morgant, hogy bosszút álljanak rajta; elhurcolták otthonából, és rövid fogvatartás után a Niagara folyóba lökték, ahol vízbe fulladt.A mozgalom meggyengülése


A történet alapjául az egyik gyilkos halálos ágyán, 1848-ban tett vallomása szolgált, amelyet csak halála után hozott nyilvánosságra a kezelőorvosa. De ezt 1826-ban a nyilvánosság még nem tudta, csak gyanította, és habár felmentő ítélet született az ügyben, nagyon erős szabadkőműves-ellenes hangulat alakult ki, amely végigsöpört a keleti partvidéken. Az incidens és következményei nagy mértékben hozzájárultak a szabadkőműves mozgalom meggyengüléséhez. Morgan eltűnése után az ötvenötezer tagból körülbelül negyvenötezer kilépett a szervezetből, és a páholyok száma több mint kétezerrel csökkent. A másik jelentős hatás, amely az amerikai szabadkőművesség meggyengüléséhez vezetett, a Szabadkőműves-ellenes Párt (Antimasonic party) megalakulása volt 1827-ben New York Államban, amely rövid fennállása során jelentős sikereket ért el.

A Szabadkőművesség Európában


A szabadkőműves mozgalom él és tevékenykedik, bár sok mindenben megváltozott az évek alatt. Elsősorban nyitottabbá vált. Németországban vagy Angliában például már beléphetnek a laikusok is a régebben szigorúan védett szentélyekbe, megnézhetik, akár egy múzeumot. Korábban tilos volt bármilyen szertartás leírása és felfedése a be nem avatottak előtt, mára ez is eltűnt és nagyszámú irodalom foglalkozik a rítusokkal. Megmaradt azonban az a törekvésük, hogy a tagok mindenben próbálják magukat tökéletesíteni, ez tulajdonképpen az elsődleges feladatuk. A társadalmi kérdések közül főleg a marginalizált helyzetbe jutottak sorsával törődnek és karitatív tevékenységet végeznek.

Magyarországon a rendszerváltást követő években alakultak újjá a páholyok, de a rövid működési idejük még alapján még nem lehet róluk véleményt írni. 

Forrásunk : Magyar Elektronikus Könyvtár