Az érvényesülni vágyó akarat

Születésünk pillanatától harcolunk az életben maradásért, hiszen különböző tényezők folyamatosan keresztezik életösztöneink megnyilvánulásának természetes útját. Gátolják életvágyunkat, csökkentik önbizalmunk mértékét és arra kényszerítenek, hogy legyőzésükre kibontakoztassuk a bennünk lévő élni akarást. Az asztrológiában személyiségünk harcias oldalát a Mars bolygó képviseli.

"Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!"
(Madách Imre: Az ember tragédiája)

Születésünk pillanatától harcolunk az életben maradásért, hiszen különböző tényezők folyamatosan keresztezik életösztöneink megnyilvánulásának természetes útját. Gátolják életvágyunkat, csökkentik önbizalmunk mértékét és arra kényszerítenek, hogy legyőzésükre kibontakoztassuk a bennünk lévő élni akarást. Az asztrológiában személyiségünk harcias oldalát a Mars bolygó képviseli.

A Mars grafikai jele egy kör - a szellem jelölője - melyből egy nyíl indul ki (E). Ez jelzi, hogyan működik a Mars-princípium, a világban érvényesülni vágyó akarat, az életerőnek e tiszta kifejeződése. Ez az ösztön minden élőlény sajátja. A Mars legjellemzőbb oldala az emberi természet állati részét képviseli, mely a test fizikai szükségleteinek rendelődik alá; mindenekelőtt a vágyat s azt az erőt, amellyel ez kielégíthető. Ez a leküzdhetetlen, kifelé irányuló belső ösztönzés, ha megakadályozzák vagy elterelik természetes útjáról, iszonyú erővel tör fel. Ekkor egy megsemmisítő, féktelen ösztön gerjed, mely széttör minden útjába kerülő akadályt.

A Mars bolygó a római istentől kapta nevét (elődje a görög Arész). Görögországban Árész a terror dühöngő és kezelhetetlen istene, mely nem túl népszerű hazájában. A történet arról szól, hogy egyszer Zeusz felesége, Héra oly mértékben megsértődött férjére, aki az ő asszonyi közreműködése nélkül alkotta meg Athénét (mely Zeusz fejéből pattant ki), hogy válaszként megszülte Árészt férje nélkül. (Héra egy bűvös virág érintésétől esett teherbe.) Így Árész bosszúból és rosszindulatból született, mint anyja dühének és őrjöngésének gyümölcse. Mi több, még a pajzshordozói is Árész természetének tükörképei: Deimosz a "rettegés", Phobosz a "félelem" és Erisz a "viszály". Vagyis egy nem kifejezetten derűs csapat. De még lovainak nevei sem keltenek túl nagy bizalmat: Villogás, Láng, Lárma, Rettenet. Jelzői pedig egyenesen nyugtalanítók: "erős", "hatalmas", "gyors lábú", "dühöngő", "ártó", "csapongó", "emberpusztító", "városromboló", "véres". Talán elvárásainkkal ellentétben, Árész ritkán volt szerencsés a harcban és gyakran került kellemetlen helyzetbe. Egyszer Athéné könnyen eltalálta őt egy kővel, s az ütéstől Árész a földre rogyva úgy ordított, mintha tízezer harcos rivallna. Más alkalommal meg két közönséges halandó rabolta el és tartotta fogságban tizenhárom hónapig.

Ám nemcsak a harcban vált nevetségessé Árész, hanem a szerelemben is. Amikor beleszeretett a legszebb és legbájosabb istennőbe, Aphroditébe, zavarában hogy rajtakapták, besétált Aphrodité férje, Héphaisztosz csapdájába. Hogy jobban megszégyenítse Árészt, a látványra Héphaisztosz meghívta a többi istent is, akik a történeten jót derültek és kigúnyolták a pórul járt istent. Árész szerelme és Aphrodité házasságtörése gyakori témája az antik irodalomnak. A zabolátlan és erkölcstelen Árész nagyon nehezen illeszkedett az olümposzi istenek sorába és Zeusz minden isten közül őt utálta a legjobban. Ha Árész nem az ő sarja volna - mondotta egyszer Zeus: akkor Tartaroszba, az örök kárhozat földjére száműzné őt. Görög hasonmásával ellentétben a római Mars nagyobb megbecsülésnek örvend és ez olykor egyenlő a Jupiternek kijáró tisztelettel. A rómaiak Marsban nemcsak a háború istenét tisztelték; ő lett a tavasz és a termékenység szimbólumát is.

A Mars név (régi alakja Măvors)a latin măs: férfi, hím, férfias, erős jelentésű - szóból ered. Mars a nemző, alkotóerőt testesíti meg. Emellett még Mars Gradivusnak is hívták, mely a latin grandiri (valamivé válni, növekedni) szóból származik.

A rómaiak Mars fegyverhordozóit: Honost (becsület) és Virtust (erény) - is kedvezőbben fogadták, mint a görögök Árész csatlósait. Talán azért, mert a rómaiaknak Mars nem volt annyira ellenszenves, mint a görögöknek Árész. Úgy tűnik, a görögöknek a háború istene buta, faragatlan tuskó, aki csak a vad, nyers erőt ismeri. A rómaiak viszont Marsban tiszteletre méltó, erényes istent láttak. S bár Árészhez hasonlóan Mars is a vad, nyers erő szimbóluma, aki olykor meggondolatlanul cselekszik, mégis egyfajta egészséges agressziót testesít meg. Hiszen ez az agresszió az életben maradás ősi ösztönéből fakad: ő az őserő, mely megtermékenyíti a természet lágy, női formáit, mely képessé tesz bennünket kivívni függetlenségünket és önállóságunkat, mely lehetővé teszi, hogy megálljunk saját lábunkon. És ez a pozitív Mars még abban is segédkezik, hogy új képességeket fejlesszünk ki magunkban az életért folytatott harcban.

A Mars mitológiai archetípusához hasonlóan jelenik meg a horoszkópban és azt mutatja, melyik életterületen érvényesül hangsúlyosan az agreszszió és az önérvényesítő erő legnagyobb kényszere. A Mars e két megnyilvánulási formája nem mindig különíthető el egymástól. Példa erre a gyermek, aki a szülői tekintély ellen fellázadva lehet agresszív, ám ez fontos cselekedet a függetlensége kivívásának szempontjából, hiszen csak akaratának érvényesítésével tud érett személyiséggé válni. Tehát a Mars által befolyásolt területen (a ház ahol tartózkodik vagy amelyet ural) válaszolunk az élet kihívásaira. Azon a területen felvesszük a kesztyűt, ott merünk kezdeményezni és kockázatot vállalni, ott követeljük leghatározottabban a jussunkat. Ezenkívül ott legégetőbb a függetlenség iránti vágyunk és ott törekszünk a legjobban arra, hogy önállóvá váljunk.

Személyiségünk kibontakoztatásában a Mars-princípium a Nap-elv tökéletes támasza, hiszen a tudatos életvezetést a lendület s az átütőerő támogatja. Ezért egy kozmikusan erősen álló (domicilium, exaltatio) és kedvező fényszögekkel (trigon, sextil) rendelkező Mars jelöli, hogy könnyen beteljesíthetjük vágyainkat és céljainkat. Hiszen a vágyaink kielégítése nem ütközik akadályokba és spontánul, célirányosan haladhat előre. Ezen kívül a Mars befolyási övezete legalkalmasabb a hadviselésre, az izgalmak és szenvedélyek megélésére, de a sérüléseknek, baleseteknek is ez a gyakori helye, hiszen itt a hevesség, a versengés, a harc szilaj ösztöne uralkodik. S miközben folyik a küzdelem, a csatazaj morajából felharsan a Mars: "Utánam előre! Győzzön a jobb!".

Viszont ha a Mars kozmikusan gyenge (exilium, casus), vagy/és tevékenységét más bolygók barátságtalanul megzavarják (quadrat, oppositio, néha coniunctio is), az önmagát érvényesíteni vágyó akarat különböző akadályokba ütközik.

Egy támadott Mars sok neurózisnak lehet az alapja. Ha ez az agresszív energia nem tud kifelé megnyilvánulni, bennünk reked vagy még rosszabb: önmagunk ellen fordul. Ekkor a személyiséget kiemelni törekvő Mars egyszer csak azt tapasztalja, hogy egy idegen világ erőinek esett a fogságába és tehetetlen. Ekkor csökkenni kezd benne az ösztönzés, hogy bármit is megszerezzen vagy célokat elérjen, egyáltalán valamit tegyen azért, hogy a külvilágra hasson és sikert aratva kivívja magának az elismerést.

A primitív és túlzottan személyes Mars csak saját vágyaival törődik, ezért megnyilvánulása nagyobb részben agresszív. A tülekedésben másokat letaposva-könyökölve igyekszik megszerezni a zsákmányt. Azért is nehéz együttműködni a Marssal, mert személyiségünknek nem a legszalonképesebb (fair play) oldalát képviseli. A támadott Mars lelki-szellemi hasadást okozhat teljesen önző és kapzsi természete miatt, főleg ha erkölcsi vagy szellemi értékeket képviselő bolygókkal kapcsolódik egy horoszkópban.

Mikor a Mars energiájának kisülése a külvilágba akadályozott, sokkal alattomosabban fog megnyilvánulni, mint ha azt természetes úton, szabadon tehetné. Az élet ezt jól tükrözi: attól a passzív-agresszív egyéntől kezdve, aki azt gondolja, hogy ő a világ legjobb embere, miközben bár tudattalanul, de kihozza másokból a dühöt s az erőszakot, egészen a paranoiás elmebetegig, akit vesztére szövetkező gonosz erők tartanak hatalmukban, ennek az elfojtott marsikus erőnek a megnyilvánulásai. Mert, ha másképpen nem tud lépni, a Mars viszályt kelt és eltorzítja a valóságot, csakhogy levezethesse cselekvési kényszerét.

A horoszkópban a Mars a szexualitást is jelöli és tájékoztat a nemi vágy intenzitásáról. Női képletben a férfi-ideált testesíti meg, míg férfi képletben az illető férfiasságát mutatja. Ezen kívül rávilágít személyiségünk férfi mintáira is: az életünkben megjelenő férfiakra, a férfias tulajdonságainkra és kezelésük módjára. Az akarat, az erő, az erőszak önmagukban értelmetlen megnyilvánulások. A Mars-energiák megnyilvánulásának értelmét az ellentétes és azt kiegészítő princípium adja meg: a személyes vágy női aspektusa, a szerelem úrnője, a szépséges Vénusz. Kettőjük vonzalmáról regél az örökkön megújuló természet. Ezért találkozásuk sorsszerű. Létük ívét pedig összefogja az élet lehelete.


Fohász a Marshoz

Akarat,
te bátor tett,
nincs más jutalmad neked -
nem alku, nem szelíd simogatás,
sem ígéret, sem részvét, sem sajnálat,
hiszen egyetlen mércéd van
s mindennek jussa egy: a győzelem.

Hatalmad van
végre már felettem,
s bár vérszagú szörnyekkel csatáztam,
megmaradt életem.
Bukott, erőtlen, szánalmas csőcselékek
kegyelemért rimánkodnak, sok gyáva féreg
el innen, nem a ti himnuszotokat zengem,
nem kell a szunnyadó béke
s a hunyászkodó erély,
harc kell nekem most,
eleven harc, az élet.

Adjatok kardot,
el mellőlem ki fél,
a gyávát pokolra,
s csak egy himnusz zengjen:
A győzelemért!

Javaslap, 2001 Kos, IV. évfolyam 3.(39.) szám - Jakab Zoltán Csaba