A keresztény gnózis és az apologéták - Misztikus eretnekek...
Címlap / Ezotéria / A keresztény gnózis és az apologéták - Misztikus eretnekek

A keresztény gnózis és az apologéták - Misztikus eretnekek

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-04-01

A keresztény gnoszticizmus az 1-3. században működő különböző misztikus vallási mozgalmak gyűjtőfogalma, egy olyan gondolkodásmód, melynek előképe a kereszténység elterjedése előtt Egyiptomban és a Közel-Keleten is virágzott. A gnosztikusok szerepe akkor nőtt meg, amikor bizonyos gondolkodók a keresztények ellen kezdték hirdetni tanaikat. 

A gnózis görög szó, tudást, ismeretet jelent. Maga a keresztény gnoszticizmus egy a platonizmusból, a hellenizált zoroasztrizmusból, és a judaizmus bizonyos elemeiből álló, kozmogóniával és keresztény elemekkel átszőtt szinkretikus vallási mozgalom volt, amely célul tűzte ki a görög bölcselet keresztény tanításokkal való egyesítését.

A gnosztikus tanokat sokáig az ellenük fellépő ókeresztény hitvédők: Iréneusz, Alexandriai Kelemen, vagy Jusztinosz írásaiból lehetett ismerni. A 20. század közepén azonban előkerült Nag Hammadi-ban egy gnosztikus iratokat tartalmazó könyvtár, aminek hatására sokkal árnyaltabb kép kezd kirajzolódni a gnosztikus tanításokról. 

A kezdetek

Gnosztikus tanokkal már Pál apostol is találkozott az első század hatvanas éveiben Korinthosz és Kolosszé városaiban. A korai gyülekezetekre egyfajta dualista szemlélet volt jellemző, a hívők a jó és rossz közti állandó harc terepének tekintették a földi világot. Hitték a lélek halhatatlanságát, viszont elutasították a test feltámadásának gondolatát. A platonizmus hatását jól mutatja, hogy a bálványimádást nem tartották ártalmasnak, mert úgy gondolták, hogy bálványok, a valóság más elemeivel egyetemben egyáltalán nem is léteznek.

Velük szemben más csoportok a judaizmusból vettek át több elemet. Különleges szertartásokkal, szigorú aszketikus gyakorlatokkal, angyali hatalmak imádatával hívták fel magukra a figyelmet.

A gnoszticizmus jellemzői
A különböző gnosztikus csoportok alapvonása egy titkos, nagyszabású kinyilatkoztatás ismerete, ami általában valamilyen prehisztorikus katasztrófával volt összefüggésben.

A megváltásról azt tanították, hogy az csak kiválasztottak számára lehetséges, akiknek testében isteni szikra van. Az ilyen kiválasztott ugyan elvesztette összes emlékét mennyei otthonáról, de a gnózis segítségével, amely tudatosítja a lélekben küldetését, az ember eljuthat mennyei otthonáig, ahol újra egyesülhet Istennel.
A gnosztikusok az anyagi világról azt gondolták, hogy az a legfelsőbb Istentől teljesen idegen alsóbbrendű erők alkotása, melyért éppen ezért a gnózis birtokában lévő hívő nem vállalhat felelősséget. 

HarmoNet tipp:
Vallás: Elrendelés, kiválasztottság, vagy lelki igény? - Gyermeked hitének alakulása >>

Valentinusz és Markión

Az egyik legismertebb gnosztikus szerző, Valentinusz tanításának lényege az emberiség hármas: szellemi, lelki, és testi-anyagi csoportokra való tagolása. Valentinusz szerint a gnosztikus tanítók, a beavatottak csak szellemből, a többi keresztény lélekből, míg a pogányok csak porból álló testek.
Mint a gnosztikus gondolkodók többsége, Valentinusz is hitt Jézusban. Míg előbbiek nagy része Jézust nem mint testi lényt, hanem mint optikai csalódást képzelte el, addig Valentinusz feltételezése szerint Jézus valóságos volt, aki a tanítványoknak titokban tanította a gnosztikus tanokat.

Markión a Biblia Istenét alsóbbrendű teremtőnek gondolta, és a Jézus által hirdetett szerető Atyával állította szembe. Elmélete szerint az első keresztények félreértelmezték Jézus tanítását, ezért helyre kell állítani a Bibliát. Márkión el is készítette saját bibliaértelmezését, kihagyva az Ószövetség és az Újszövetség nagy részét, elvetve például a Jézus gyermekkorával kapcsolatos történeteket.

Alexandriai Kelemen és Jusztinosz
A keresztény hit védelmezői közül a görög Alexandriai Kelemen úgy érvelt, hogy ha titkos tanításai lettek volna Jézusnak, akkor azokat Péter és Pál apostoloknak biztosan továbbadta volna. Az apostolok által alapított egyház tanítása tehát Jézustól jön, az egyház birtokolja a teljes kinyilatkoztatást, amire garancia az Isten szavait közlő szájhagyomány, és az újszövetségi kánon fokozatos kialakulása.

Egy másik apologéta, Jusztinosz szintén görög szülők gyermeke volt. Sztoikus, arisztoteliánus, majd platonista mesterektől tanult, később tért keresztény hitre. A gnosztikusok ellen írt műveiben arra a következtetésre jutott, hogy az emberi lélek Istennel rokon, éppen ezért a gnosztikusok elképzelésével ellentétben cselekedeteinkért felelőséggel tartozunk. A gnózis elleni másik fő érve az volt, hogy az ószövetségi próféciák beteljesültek, tehát az Ószövetség ugyanolyan értékes, mint az Újszövetség. 

HarmoNet tipp: Hol van a Szentlélek? Kis kérdés, nagy talány - Ádventi Bibliamarathon >>

Gnózis az újabb korokban

Annak ellenére, hogy a korai egyház veszedelmes eretnekeket látott a gnosztikusokban, és minden erejével azon volt, hogy felszámolja a mozgalmat, a különböző irányzatok tanításai mégsem vesztek el teljesen, felbukkannak más történelmi korokban.

A keresztény gnózis a legnagyobb egyházi gondolkodókra, köztük Órigenészre, Szent Ágostonra is hatással volt. Az iszlám misztikus irányzata, a szúfizmus a gnózis elemeit saját tanításába is beépítette, más elemeit a zsidó misztikus tudomány, a Kabbala vette át. A gnosztikus tanok a középkorban a bogumilok, katarok köreiben, később a szabadkőműves páholyok tanításaiban, a legújabb korban pedig a New Age mozgalomban, illetve a különböző ezoterikus irányzatokban élnek tovább.

(Az ismertető Henry Chadwick: A korai egyház c. művének vonatkozó részei alapján készült.)

Farmakisz Lajos
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 6770 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x