Istenkirályok a hellénizmusban - A Ptolemaiosz-kori Egyiptom...
hirdetés
Címlap / Ezotéria / Istenkirályok a hellénizmusban - A Ptolemaiosz-kori Egyiptom

Istenkirályok a hellénizmusban - A Ptolemaiosz-kori Egyiptom

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-01-22

A hellénisztikus világ alapgondolata volt az egység, ami kifejeződött az államformában, a monarchiában is. A hellénisztikus monarchiákban a király testesítette meg a jogot, a törvényt és a vallást, az emberek az uralkodó korlátlan hatalma alá tartozó alattvalók voltak. Nem volt ez másként a Ptolemaiosz-kori Egyiptomban sem. 

A hellénizmus fogalma és időszaka
A hellénizmus egy olyan összetett fogalom, melynek értelme és használata az idők folyamán sokszor változott. Általánosságban elmondható, hogy korunkban elsősorban az ókori történelem azon időszakát értjük alatta, amely Nagy Sándor uralkodásával és hódításaival vette kezdetét (Kr.e. 336-Kr.e. 335) és akkor ért véget, amikor a Római Birodalom bekebelezte a ptolemaida Egyiptomot (Kr.e. 30).

A hellénizmus meghatározásakor Kertész István értelmezését lehet segítségül hívni, aki szerint a makedón hódítások után lehetővé vált az antik görög társadalom magasabb szintre emelése, ami korszakonként és területenként változó formában ment végbe. A hellénizmus korában az antik civilizációs eredmények széles körben elterjedtek és megtermékenyültek a különböző vidékek ember- és nyersanyagforrásaival, aminek nyomán a politika, a vallás és a kulturális rendszer is görög vonásokat kapott. Mindent összevetve tehát a hellénizmus a görög polisztársadalom válságát megoldó történelmi jelenség, amely egy meghatározott civilizációs, történeti, és szellemi fejlődést foglal magában. 

Királykultusz
A hellénisztikus világ legfontosabb sajátosságai a királykultusz és a szinkretizmus voltak. A szélsőségesen központosított hatalomnak szüksége volt arra, hogy karizmatikus jellegét hangsúlyozza, ezért az uralkodók saját isteni voltukat kezdték hirdetni. A politikai célokat szolgáló kultusz üzenete az volt, hogy az uralkodó a látható istenség, ennek megfelelően isteneknek kijáró hódolat és tisztelet illeti meg. Ebből a gondolatból egyenesen következett, hogy aki szembeszáll vele, az istenek ellen lázad.

Vallási és kulturális szinkretizmus
A vallási szinkretizmus a hellénisztikus korban azt jelentette, hogy a görög befolyás alá kerülő területek vallásai a görög istenvilággal összekeveredtek. A különböző kultuszok keveredve az asztrológiával, jóslással azt eredményezték, hogy az egyik isten imádata nem zárta ki a másikét, sőt, leginkább az egyetlen Isten tisztelete válthatott ki botrányt vagy értetlenséget.

Ami a kultúrát illeti, Nagy Sándor birodalmának királyságokra szakadása a kulturális egységet nem bontotta meg. A görög uralom alá került területeken a görög és helyi kultúrák kölcsönhatása érvényesült, ami még a római hódítások után is továbbívelt.

HarmoNet tipp:
Vigyél fényt az életedbe! - A Nap ezotériája (Csodás képekkel!) >>

A Ptolemaioszok alatti társadalom jellemzői

A Ptolemaida-birodalom alapítója I. Ptolemaiosz makedón hadvezér volt. Ptolemaiosz Nagy Sándor oldalán részt vett valamennyi csatában, majd az uralkodó halála után Egyiptom királyává kiáltotta ki magát. Később felvette az isteni Szótér melléknevet, ami a görögöknél Zeusz jelzője volt. A birodalom fővárosának Alexandriát jelölte ki, országa rövid időn belül a legjelentősebb hellénisztikus utódállammá vált.

A Ptolemaioszok egész Egyiptomot a magánbirtokuknak tekintették, ennek nagyobb részét közvetlen irányítás alá vették, kisebb részét pedig kivételes helyzetű alattvalóiknak engedték át. Az első Ptolemaioszok uralma idején a zárt közösségeket alkotó helyi etnikum saját törvényei szerint, saját bíróságai felügyelete alatt élt. A Kr.e. 2. században a helyzet annyiban változott, hogy az egymás ellen forduló jövevények és az őslakosok elszaporodó vitái miatt külön bíróságokat kellett felállítani. Kertész István szerint a szembefordulás többek között azért következett be, mert hiába voltak olyan rendeletek, amelyek elvileg egyformán érvényesek voltak a makedón-görögökre és az egyiptomiakra, a népcsoportok közé éket vert a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyük közti különbözőség. Az egyiptomi őslakosok kezdetekben ugyanis a magas rangú hivatalnokok, a papság, és a katonai telepesek közé nem kerülhettek be.

Gazdasági viszonyok Egyiptomban
Gazdasági síkon a Ptolemaioszok teljes kontrollt igyekeztek megvalósítani a kereskedelem és a termelés felett. A hatékony gazdaság megszervezése érdekében a fáraók ősi szisztémáját fejlesztették tovább. Egyiptomot tartományokra osztották, amely körzetekre és falvakra tagolódott. Az egyes területi egységek élén a királynak felelős tisztviselők álltak. Egyiptom különböző területein katonaság állomásozott a központi hatalomnak alárendelt sztratégoszok vezetésével.

HarmoNet tipp: A titokzatos piramistemplomok világa >>

A föld a király magánbirtoka volt, a földművelést az államhatalom központilag szervezte és irányította. A Nílus áradása biztosította a termékenységet, ez pedig csak a csatornarendszer folyamatos gondozásával, központi kezelésével volt szabályozható. A központi irányítás írta elő a parasztoknak azt is, hogy melyik területen milyen veteményeket termeljenek. Ellenőrzés mellett folyt a betakarítás és a beszolgáltatás is.

A rabszolgaság szintén jelentős szerepet játszott a gazdasági életben. A háborúk során szerzett foglyok mellett elsősorban az eladósodott, magukat adósságuk fejében eladni kényszerülő kisparasztok gyarapították a rabszolgák számát. A gazdasági élet majd minden ágában dolgoztak rabszolgák, ők jelentették ugyanis olcsó munkaerőként a meggazdagodás egyik forrását.

Tudomány és művészet
A tudományok és művészetek egyik fellegvára Alexandria volt. I. Ptolemaiosz Szótér Demetriosz athéni filozófus bátorítására kezdte építeni a kulturális intézményként funkcionáló Muszeiont majd a Bibliotékát, melyekbe az írásbeliség lehető legtöbb kincsét igyekeztek begyűjteni. A gyűjteményt tovább gazdagította II. Ptolemaiosz Philadelphosz, aki több száz tudóst és művészt hívott meg hogy asztronómiát, matematikát, filozófiát, geometriát, orvostudományt, művészettudományt műveljenek. Többek között ő volt az is, aki a nagy számú alexandriai zsidóság örömére indítványozta az Ószövetség görög nyelvre történő fordítását, melynek eredményeképpen megszületett a Septuaginta.


Az Alexandriában élő tudósok közül különösen a matematikusok, csillagászok, földrajztudósok értek el kimagasló eredményeket. Eratoszthenész volt például az, aki elsőként számolta ki a föld kerületének hosszúságát, és ismert rá a Föld gömb alakjára. Egy másik tudós, Arisztarkhosz dolgozta ki a heliocentrikus világképet, ami csak Kopernikusznál került elő újra. Hipparkhosz majdnem teljes pontossággal számította ki a Nap, a Föld, és a Hold egymástól való távolságát, míg Archimédesz a hidrosztatika alaptörvényére ismert rá. Héron volt a gőzgép felfedezője, Kteszibiosz pedig órát, víziorgonát szerkesztett.

A hellénizmus az építészetben is a virágzás korát jelentette. Új templomok, házak, oszlopcsarnokok, színházak, stadionok tucatjai épültek. Itt és most legyen elég megemlíteni az ókori világ hét csodájának egyikét, a Ptolemaioszok idején Pharosz szigetére épült világítótornyot, amely éjjel-nappal égő tüzével és speciális tükörrendszerével adott jelzéseket az alexandriai partoknál közlekedő hajók részére.

A Ptolemaioszok minden dicsősége ellenére a Kr.e. 2. századtól az ország hanyatlani kezdett, ami jelentős részben a háborúknak, a belső harcoknak, és a fogyatkozó kincstári vagyonnak volt köszönhető. Kleopátra halálával a független Egyiptom végül megszűnt, és a római császárok magánbirtokaként prefektusi kormányzás alá kerülve Kr.e. 30-ban provincia lett. 

(A cikk Kertész István: Nagy Sándor és a hellénizmus alapvetése, valamint a Hellénisztikus történelem, illetve Martonné Szászi Ildikó: Két szövetség mezsgyéjén: az intertestamentális kor bemutatása és elemzése politikai, társadalmi, filozófiai és vallási szempontból c. munkái felhasználásával készült.)

Farmakisz Lajos 
 
[ 5542 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
x