Mi a kereszténység?
Címlap / Ezotéria / Mi a kereszténység?

Mi a kereszténység?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-03-28

Jézus akit Krisztusnak hívtak Isten háza népe Élő vizek forrása Én élek és ti is élni fogtok  

Kedves tanárom, Kapitány tanár úr ajánlotta ezt a könyvet. Bár nem vagyok vallásos, mégis elolvastam, mert mindenkinek valamilyen szinten ismernie kell a különféle vallási nézeteket. Ezt egy katolikus tiszteletreméltó ember írta. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani neki. Ez a könyv összefoglalója, kivonata. Az Ő nézőpontjából mutatja be mi a kereszténység.I Jézus akit krisztusnak hívtak

1 A zsidó nép hite és várakozása
-Jézus 2000 évvel ezelőtt élt és működött,Palesztíniában
-Ábrahámmal szövetséget köt,de Mózes által a nemzettel köt szövetséget.Bölcsességek könyve-Eljön majd a nap mikor új földet eget teremt majd az isten.Isten maga képére teremtette az embert

2 Izrael társadalma jézus korában
Főpapság:nagytanács tagjai Jeruzsálemben,szabályszerű imák,adó
-Farizeusok:vallási párt a Mózesi törvények megtartása
-Forradalmi párt:Róma elleni szabadságharc tervei
-Gazdagok:pénz a mindenük
-Szegényemberek.álmodnak-tejjel-mézzel folyó kánaán
-Legnyomorultabbak:vakok,bénák,társadalom peremén élők

3 Jézus tanítása
-Beteljesedett az idő közel az Isten országa-fellépése kiáltás az ember szívén múlik minden:jó-gonosz.Fontos az egymás iránti szeretet

4 Jézus viselkedése
-Támogatja az elesetteket,sajnálja a gazdagokat,bűnbánatot hirdet

5 Az Atyaisten szíve
-Képmása az atyának annak akaratát teljesíti örömhírt hoz

6 Jézus csodái
-Az evangéliumok számolnak be róluk egybeszövődnek az életével

7 Jézus és tanítványai
-Egyszerű halász emberek 12 állandóan vele volta többit szétküldte hirdetni Isten országát

8 Fel Jeruzsálembe
-Saját gyülekezetének eljövetelét hirdeti
-Farizeusok mózesi törvény megmentőjének hiszik
-Főpapság a tekintélyelvű társ.rend veszélyeztetőjének
-Heródes függetlenségét érzi veszélynek
-Gazdagok hatalmukat féltik
-Istent Abbának nevezi segítségért hozzá fohászkodik

9 Szenvedés és halál
-megvalósul az újszövetség-utolsó vacsora jelentősége egész lényét kifejezi
-Gesztemáni kertjében elfogja a halálfélelem
-Pere az igazságszolgáltatás szégyene-keresztre feszítés Golgota-kálvária domb kettős kísértés a keresztfán
-Tanítványai szétfutnak

10 Feltámadás
-Apostolok cselekedeteinek könyve
-3. napon megjelenik a tanítványoknak majd még 40 napon át
-Szent Pál levele 25 évvel később írja le

11 Szent lélek eljövetele
-A szentírás képekkel szimbólumokkal érzékelteti jelenlétét ő az Isten lehelete
-Feltámadás utáni 50.nap pünkösdkor érzékelik a tanítványok a Szentlelket
-Nyilvánosság elé állnak hirdetik Jézus feltámadását-vértanúhalál

12 Jézus az Isten egyszülött fia
-Feltámadása fényében értik meg ki ő
-Istennel fiui viszonyban áll a jobbján ül aki leheletét adja a Szentlelket
-Úgy élt mint egy ember úgy is támadt fel de léte Isteni eredetű

13 Szentháromság
-Egy az isten de nem magányos léte örök szeretet áram
-szeretet kapcsolat az Atya és a fiú között a szentlélek ennek az odaadásnak a gyümölcse

14 Megváltás
-Jézus halála az Isten szeretet megnyilatkozása
-Jézus mint az egész emberiség képviselője tökéletes szövetség kötő
az Atyával szemben

II Isten háza népe
1 Jézus él bennünk
-Meghalt-feltámadt-elküldte szentlelkét hogy Isten fiait egybegyűjtse
-Ezt a megbízást adja az apostoloknak is
-A feltámadt Jézus él mibennünk és eltölt szent lelkével igy leszünk Isten háza népe-új szövetség

2 hit
-személyes viszony Istennel,Ember hidd el hogy veled vagyok fontos vagy nekem

3 Szeretet
-Az ember szívében a hit természetes következményeként van egybeforrás Isten szívével

4 Remény
-meggyőződés hogy a szeretet örök
-alapja Krisztus feltámadásának hite

5 Egyház
-Az apostolok hithirdetése következményeként közösségek alakultak Eklézsia-egyház
-Krisztusban hivő emberek szentlélektől éltetett közössége
-fej-Krisztus;törzs-közösség;mindet szentlélek vezeti
-Ez Isten új népe

6 Szenthagyomány és szentírás
-a Krisztusi evangélium hirdetése gyűjti össze az embereket az egyházba
-A Krisztusi tanítás továbbadása ,megőrzése
-Írásban is megörökítették újszövetségi szentírások
-Már a zsidó népnek is voltak könyvei amit szentírásnak neveztek,
ez ószövetségi írás
-4 evangélium apostolok cselekedetei, 21 apostoli levél

7 Az apostolok és utódaik
-Krisztus evangéliumának őrzése biztosítva van az apostolok által
-Jézus tanítványai voltak életének működésének halálának tanúi nem írt könyvet
-a közösségeket az apostolok vezették a hivatásnak a világ végéig folytatódnia kell
-hivataluk örökösei püspökök-
-Feladatuk hirdetni Krisztus evangéliumai összetartani vezérelni a híveket kiszolgáltatni a szentségeket Hivatalba iktatás kézfeltétellel történik
-Mikor a pápa vagy a püspöki testület kihirdet egy dogmát-hittételt az igaz

8 Minden keresztény hivatása
-egyházi hivatal betöltéséhez szükség van papokra
-hivatásbeli kötelességük az evangélium hirdetése
-a hitből fakadó szó nagyobb súlyú mint a templomi prédikáció

9 Hogy mindnyájan eggyé legyenek
Egy az úr egy a hit egy a kereszténység
Krisztus hívei egy egységet kell alkossanak Krisztusi világ egységét
Az emberi bűnök miatt tanítványai egysége megbomlott
1 évezred 1egész egyház-egyetemesen katolikus
11 sz. szakadás a keleti-nyugati egyház közt
16sz reformáció sok katolikus egyházi pontot elvetnek-mélyül a rés
Katolikus-protestáns egyház szembenállása
Az egyház ma már próbálja áthidalni a távolságot

III Élő vizek forrása
1 Szentségek lényege
-Az élő víz a szentlélek akit Krisztus ad híveinek halála és feltámadása által
-Apostolokra bízott szavakkal szól hozzánk
-Az egyház fontosabb életmegnyilvánulásaival ö van velünk szentségek
-7 szentség ezekben az úr jön találkozásunkra mint az élő vizek forrása

2 Keresztség –első szentség
-Jézus rendelte el feltámadása után
-Értelme hogy az Atyaisten Krisztus és a szentlélek által megtisztítja bűnöktől

3 Bérmálás
-A szentlélekkel való élő egység szentsége
-Menete hogy a püspök a fejre teszi a kezét olajjal jelöl meg a homlokot és a szentlélek adásáért imádkozik

4 Eukarisztia-oltári szentség
-Az utolsó vacsora kenyérrel borral
-Az úrvacsorát misének nevezi Szt. Pál
-Lényege saját testévé vérévé váljon a táplálék eggyé váljon az élettel

5 Bűnbánat szentsége
-Jézus húsvéti ajándéka feltámadásának első húsvét estéjén vegyétek a szentlelket akinek megbocsátotok bűnei bocsánatot nyernek akinek nem bűnben marad
-Gyónni csak akkor kötelesség ha valakinek halálos bű terheli a lelkét

6 Betegek kenete
-A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket és az úr talpra állítja őket
-A betegeket megtanítja a szenvedés elviselésére

7 Papszentelés
-Sajátos élethivatást testesít meg papi és püspöki hivatás
-A püspök a jelölt fejére teszi a kezét így fogad be új tagot

8 Házasság
-Krisztus arra segíti a házasulandókat hogy a hit szeretet gyakorlati megvalósításaként éljenek az igennel Krisztus kegyelmét közvetítik egymásnak

9 Élet Istennel élet az emberekkel
-A 7 szentség és az élő vizek forrása ezek Krisztustettei
-A kegyelem forrásai küldetések

IV Én élek és ti is élni fogtok
1 Van jövő
-Kifejezi a kereszténység lényegét elviselhetetlen az emberi szívnek hogy ami páratlan nyomtalanul eltűnik
-Az olyan fejlődés ami nem ér célhoz olyan mint az út ami sehová sem vezet

2 Feltámadunk
-Mikor Jézus az örök életről szól a feltámadás szót használja
A test már nem a tér-idő rabja hanem a szentlélek szabadságában részesül

3 Élet vagy halál
-Ahol van Krisztusi szeretet ott van élet ahol nincs ott megkezdődött a halál
Az ember önmagát formáló szabad elhatározású teremtmény
képes választani
A hit és a szeretet az ember szabad választása

4 A mi reményünk
-2000 év keresztény millióinak élete bizonyítja hogy a keresztény ember alapvető beállítottsága az öröm hála remény
-A halál pillanatában még nincs kélsz a mű ezért van szükség tisztító helyre ahol a Isten lebontja a salakot
-Kapcsolatban van Istennel és a szeretteivel az ima révén a megtisztulás fázisában lévő ember

5 Reményünk csillaga Mária
-A reménység fényeként állítja elénk Máriát
-A szeplőtlen fogantatás a révén született Jézus aki Isten szeretetének ajándéka
-A szentlélek ereje tette anyává
-Anya szív mélyével szerető édesanya
-Mikor földi élete véget ért Jézus magához vette
-Az egyház legtökéletesebb tagja
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 3384 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x