Az esszénusok és a kereszténység
Címlap / Ezotéria / Az esszénusok és a kereszténység

Az esszénusok és a kereszténység

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-04-01

A tudományos világ a qumráni közösséget és az esszénusokat egyazon ókori zsidó vallási közösségnek tekinti, tehát egymással azonosítja. E közösség hitéletének tudományos elemzései mellett azonban a mai napig jelennek meg olyan kiadványok, amelyek a kereszténység gyökereit Qumránban keresik.  

A tudományos világ a qumráni közösséget és az esszénusokat egyazon ókori zsidó vallási közösségnek tekinti, tehát egymással azonosítja. E közösség hitéletének tudományos elemzései mellett azonban a mai napig jelennek meg olyan kiadványok, amelyek a kereszténység gyökereit Qumránban keresik. Szerintük Jézus esszénus volt, a kereszténység tkp. Krisztus előtt keletkezett. Jézusnak tulajdonított "esszénus evangélium" is jelent már meg, hogy "Esszénus Egyház" is létezik.

Ebben a helyzetben fontosnak lát¬tuk a tények alapján bemutatni azokat eltéréseket, amelyek az esszénusok, illetve Keresztelő János, Jézus vagy az őskeresztény egyház hitéletében láthatók. Az Olvasót pedig arra bátorítjuk, hogy "jól hangzó" elképzelések helyett inkább a tényekre figyeljen.

Az esszénusokról a holt-tengeri tekercsek felfedezése előtt gyakorlatilag csak három kortárs történeti forrás alapján volt tudomásunk. Ma is csak az ő írásaik és a Qumránban fennmaradt szövegek alapján érdemes róluk gondolkodni.
• Josephus Flavius (i. sz. 37-100) zsidó történetíró A zsidók története (XVIII.1) és A zsidó háború (II.8) című műveiben ír róluk a zsidó "filozófiai irányzatok" bemutatásakor.
• Philón (i. e. 20 - i. sz. 40) alexandriai zsidó filozófus az Arról, hogy minden jó erkölcsű ember szabad című művében (12. fejezet) említi őket.
• Idősebb Plinius (i. sz. 23-79) római író futólag említi őket.
Megjegyzendő, hogy a qumráni közösséget csak külső források nevezik "esszénusok"-nak (görögül: esszénoi, latinul: esseni), ilyen kifejezés természetszerűleg egyetlen héber vagy arám nyelvű qumráni iratban sem fordul elő. Önmagukat a Fény Fiainak, szegényeknek, szenteknek, kiválasztottaknak, a Törvény teljesítőinek, Cádók fiainak stb. nevezték

Keresztelő János: esszénus tanonc?
János életéről az Újszövetségen kívül Josephus utalásai állnak a rendelkezésünkre (A zsidók története XVIII.5). Qumrán környékén is prédikált, így bár nem kizárható, nem is bizonyított, hogy az esszénusoknál nevelkedett volna.

Az esszénusok szigorúan szervezett kommunákban éltek.
Egy részük kivonult a pusztába, más részük a falvakban, városokban lakott.

Szociológiai összehasonlítás
A közösségüket csak zsidók, és főleg férfiak alkották, akik papi rendet alkottak (bár voltak házasságban élők is). Papok alapították, az illegitimnek tartott hasmóneusi papsággal és templomi kultusszal szemben. Csak a Fény Fiaiként való életre alkalmas zsidó egyéneket szólították fel csatlakozásra. A tagságnak sok feltétele volt: egy próbaév, kétéves tanulás, engedelmességi fogadalom, szakítás a családdal, a vagyon átruházása a Közösségre, más naptárra való áttérés, esetleg cölibátus vállalása (ez utóbbi nem mindenkinek).

János követői spontán, laza mozgalmat alkottak. János a pusztában nőtt fel, ott magányosan élt, de másokat nem szólított fel ilyen életformára. Zsidók és prozeliták, férfiak és nők, közemberek egyaránt voltak köztük. Magányos próféta volt, aki sosem lépett fel a templomi papság és kultusz ellen. Egész Izraelt megtérésre szólította fel (értelemszerűen az esszénusokat is). Nem volt tagság, a bűneiket megbánóknak csak meg kellett engedni, hogy János (mint egy prozelitát) víz alá merítse őket, és követniük kellett egyszerű tanítását.

Teológiai összehasonlítás
Az esszénusok két messiást vártak: egy dávidi király- és egy még fontosabb, ároni papi messiást. Az "Igaz Tanítót" nem tartották messiásnak. Szerintük a Sötétség Fiai eleve ekként születtek, és ítéletre. Csak azért térítettek, hogy a Fény Fiai kiválogatódjanak.
Naponta legalább kétszer vettek rituális fürdőt, úgy, hogy ők maguk merültek víz alá (mikve).

János egyetlen messiás előfutárának tartotta magát. Feladatát abban látta, hogy utat készítsen az Eljövendőnek. János Jézust a Messiásnak tartotta. Az Istenhez való visszatérésre, erkölcsi megújulásra szólította fel Izraelt (meggondolhatták magukat).Az engedelmeskedőket ő merítette víz alá (innen van a mellékneve: "János, a Bemerítő"), és csak egyszer.

Jézus: az Igaz Tanító?
Jézus életéről (kb. i. e. 4/6 - i. sz.30/33) az Újszövetségen kívül csak hét ókori történeti forrás áll a rendelkezésünkre. A legtöbbet természetesen az Újszövetség tartalmazza, és a külső források megerősítik a tartalmát. A qumráni szövegek sokat írnak az "Igaz Tanító" és a "Gonosz Pap" közötti ellentétről. Ez sok fantáziálásra adott okot. Egyesek az Igaz Tanítót Jézussal vagy Jakabbal azonosították, a Gonosz Papot pedig Pállal. Az Igaz Tanító és a Gonosz Pap közötti konfliktust említő iratok azonban a Krisztus előtti 2-1. században keletkeztek, és már megtörtént eseményekről beszélnek. Kettejük gyűlölettel teljes küzdelme viszont jól beleillik az i. e. 2. század történelmébe.IV. Antiokhosz Epifánész a Templom megszentségtelenítésével brutális vallási üldözésbe kezdett (i. e. 168). Ez felkelést váltott ki (Makkabeusok), amelynek sikere után, i. e. 152-ben a makkabeus Jonatán főpapnak nevezte ki magát (utódjai az ún. hasmóneus főpapi dinasztia). Ez azért váltott ki kritikát, mert a törvényes főpap Cádok főpap családjából került volna ki. Ekkor, Jonatán, a "Go¬nosz Pap" ellen léphetett fel az "Igaz Tanító", aki a többi qumráni paphoz hasonlóan "Cádok fiai" közé tartozott.Az esszénus közösséget tehát olyan papok alapították, akiknek el kellett hagyniuk Jeruzsálemet. Rendjük és mozgalmuk az illegitim hasmóne¬us papsággal és templomi működésével szemben, tiltakozásként maradt fenn. Az Igaz Tanítónak és a Gonosz Papnak tehát nincs köze a jóval későbbi újszövetségi szereplőkhöz.

Szociológiai összehasonlítás
Az esszénusok voltak a "Fény Fiai", mindenki más pedig eleve (születetten) a "Sötétség Fia" volt. Ez utóbbiakat horoszkópjuk és kinézetük alapján is felismerni vélték. Az elkülönülés elvét követve a kívülállókkal és a saját tagjaikkal szemben is szigorú érintkezési szabályokat követtek. A pusztaságban és városszéli gettókban éltek, önkéntes száműzetésben, nem térítettek nyilvánosan. A tagságnak sok feltétele volt: egy próbaév, kétéves tanulás, engedelmességi fogadalom, szakítás a családdal, a vagyon átruházása a Közösségre, más naptárra való áttérés stb. Aszkéta életet éltek. A Közösségi Szabályzat nem is említ nőket, akiket megbízhatatlannak, hiteltelennek sőt veszélyesnek tartottak. Más feleségével beszélgetni is tilos volt.A rend merev hierarchiája négy szintre tagozódott, amelyen belül előre lehetett jutni, vagy büntetésként vissza lehetett esni. Rendkívül összetartó közösséget alkottak.


Jézus sosem bélyegzett meg senkit születése vagy külseje alapján. Isten előtti egyenlőséget hirdetett, és mindenkitől az üzenetének való engedelmességet várt el. Jézus pogányokkal, a zsidó társadalom kivetettjeivel és vallási vezetőivel egyaránt érintkezett, beszélgetett, étkezett. Jézus az egész országot bejárta, üzenetét hirdetve tanítványokat gyűjtött minden társadalmi rétegből.
Jézust bárki, bármikor elkezdhette követni. Ennek a döntésnek a jele az egyszeri bemerítés volt. Jézus kedvelte a jókedvű társaságot, a közös evés-ivást; ezt egyes farizeusok a szemére is vetették.
Jézus követői között nők is voltak, nevük is ismert; elfogadta a támogatásukat, sőt a feltámadás első tanúivá tette őket; még prostituáltakkal is beszélgetett.

Jézus követői között nők is voltak, nevük is ismert; elfogadta a támogatásukat, sőt a feltámadás első tanúivá tette őket; még prostituáltakkal is beszélgetett. Jézus a követői közül csak különleges szolgálatra választott ki tanítványokat (a hetven, a tizenkettő), és elutasított mindenféle hierarchiát. Jézust elszigetelődött, elárult és magára hagyott vallási vezetőként végezték ki.

Teológiai összehasonlítás
Az "Igaz Tanítót" nem tartották messiásnak.
Azt hitték, hogy csak az Igazságosság Tanítója ismeri a Tóra értelmét.
Egész életüket annak szentelték, hogy az Írásokat és az Igazságosság Tanítójának kinyilatkoztatásait tanulmányozzák; ebben instruktorok vezették őket. Könyvtárnyi saját irodalmuk volt, és rengeteg iratot másoltak. Tanításuk nagy részét titokként őrizték; külön kódneveket használtak, nehogy szövegeik illetéktelen kezekbe kerüljenek.
Elsősorban a tanultaknak és saját tagságuknak írtak; nem tömegeket, hanem egyeseket igyekeztek meggyőzni. Istent Izrael királyának tartották, de nem foglalkoztak Isten küszöbön álló királyságával.

Az Írások és saját szabályzatuk minden egyes pontja egyenlő fontosságú volt. Minden zsidónál szigorúbban betartották a szombattal kapcsolatos törvényeket (szombaton nem húzták ki a gödörbe esett állatot). Az erkölcsi tisztaságot rituális értelemben értették: a fürdésnek lélektisztító hatást is tulajdonítottak. A kívülállókat gyűlölték, és nem csak a pogányokra, hanem még a többi zsidóra is átkot mondtak. Csodákat nem tettek, gyógyítással csak a szükséges mértékben foglalkoztak. Az apokrif irodalom alapján sokat foglalkoztak az angyalokkal.

Jézus az egyetlen Messiásnak tartotta magát, és a tanítványai is annak tartották. Ezenkívül az Isten Fiának nevezte magát, és a dánieli Emberfiával azonosította magát. Jézus a hallgatóságát az Írás követésére szólította fel, és nem egyszer szemükre vetette engedetlenségüket (mindkettő feltétele, hogy megértsék az Írás parancsát). Jézusnak nem volt teológiai képzettsége, és nem tartozott egyik rabbi irányzatához sem. Jézus sokat tanított, de ő maga semmit sem írt. Jézus nyilvánosan tanított, titokban semmit sem mondott; üzenete elsősorban a zsidóságnak szólt, másodsorban mindenkinek.
Jézus egyszerűen, az átlagember nyelvén beszélt; rendszeresen egész tömegeket tanított. Jézus egyik központi üzenete volt Isten királyságának ("országának") közelsége, földi megvalósulásának várása.
Jézus a törvény és a próféták tanítását egyetlen mondatban ("aranyszabály") össze tudta foglalni. Jézus szerint a szombat törvénye van az emberért (ti. a javára), és nem az ember van a törvényért (akár embertelenség árán is). Jézus szerint a bűn, a tisztátalanság lelki probléma, amin fürdő nem változtathat, csak a belső, lelki újjászületés. Jézus szerint az ellenséget szeretni, és az üldözőt áldani kell, mert erre maga Isten ad példát. Jézus csodás gyógyításai mind a tanítását illusztrálták, és Messiás voltát igazolták. Jézus az angyalokról alig tett említést.

Az esszénusok: az igazi őskeresztények?
Tény, hogy az esszénus kommunák, Keresztelő János mozgalma, Jézus és az őskeresztény egyház közös alapokra épült: az Ószövetségre, annak tipológiájára (pl. a 12-es szám) és ígéreteire (pl. az új szövetség, Jer 31:30). Mégis, bár az esszénusok és a keresztények is zsidó gyökerű vallási közösséget alkottak, csak egymás mellett éltek, köl¬csönös vagy egyoldalú kapcsolat nélkül. Nincs nyoma annak, hogy a qumrániak használták volna a keresztény evangéliumokat és apostoli írásokat, vagy hogy Jézust és bármely tanítványát maguk közül valónak, vagy legalább hitehagyott esszénusnak tekintették volna. Írásaikban Jézust és tanítványait egyszerűen nem is említik.

Szociológiai öszehasonlítás
Az esszénusok csak saját magukat tekintették "Izraelnek", a zsidó¬ság többi részével szemben is. Úgy vélték, Istennel új szövetséget köthetnek azzal, hogy fogadalmat tesznek az Írások követésére
Teljesen zárt közösséget alkottak, amely a társadalom többi részétől az igaz hitélet érdekében igyekezett elkülönülni (ellentársadalom).
Életmódjuk kifejezetten aszketikus volt. Az elit nem nősült meg.
A tagság merev hierarchiája négy szintre tagozódott, amelyen belül előremenetel és lefokozás is létezett.

A keresztény gyülekezet Jézus váltsághalála alapján Isten Izraellel kötött új szövetsége részesének tekintette magát, amely a Jézusban nem hívő zsidóság, a vér szerinti Izrael mellett létezik, és pogányokat is befogad. A gyülekezet nyitott, mindenkit befogadó, a társadalomban élő, és arra pozitívan hatni akaró közösség volt (só és világosság). A hit megélésének helye a világ. A keresztények életmódja "normális" (bár az átlagnál erkölcsösebb) volt. A házassági és étkezési kérdéseket az egyén lelkiismeretére bízták. A gyülekezetben nem létezett hierarchia, csak eltérő feladatok, szolgálatok.

Teológiai összehasonlításí/b>
Az Ószövetség mellett az apokrif iratokat is szentírásnak tekintették.
Két messiást vártak. Sokat foglalkoztak az angyalokkal, hierarchiájukról apokrif iratok alapján gondolkodtak. Úgy vélték, a múlt igaz emberei (Mózes stb.) angyalokká váltak, és az emberekért Isten előtt közbenjártak. Hittek az emberi lélek előlétében, halhatatlanságában, és hogy a halál után Istenhez visszaemelkedik.
Közösségi étkezéseik a kommunális életvitelből fakadtak, és egyszerűen a közösségi érzést fejezték ki. Naponta legalább kétszer is vízbe merítették saját magukat; rituális fürdőjük jelentősége a külső-belső megtisztulás volt. Horoszkópokat készítettek, mert vsz. úgy élték, hogy annak fény-sötétség aránya kimutatja: a Fény vagy a Sötétség Fia valaki.

Szentírásnak tartották az Ószövetséget, Jézus tanítását, és a Szentlélek minden igazságra elvezető ihletésére az apostoli tanítást (evangéliumok, levelek, Jelenések). Csak egy messiásban hittek, és hogy az Jézus. Az angyalokkal nemigen foglalkoztak, az angyaltiszteletet elítélték. Jézust Istennek és embernek tekintették, az Isten és ember közötti egyetlen közbenjárónak. Abban hittek, hogy az emberi lélek a testi születéskor teremtetik, hogy ebben az életben lelkileg újjá kell születni, és hogy Krisztus eljövetelekor az igazak megdicsőült létformát ("testet") kapnak. Az úrvacsora jelentősége teljes egészében Jézussal kapcsolatos: vasárnap ünnepelték (feltámadása napján), kenyérrel és borral (az utolsó páskavacsora két elemével), amely az ő vérére (bor) és testére (kenyér) emlékeztetett, visszajövetelének várásával együtt. Csak egyszer, a hitre jutáskor keresztelték meg a megtérőt, úgy, hogy ők merítették víz alá; jelentősége elsősorban a Krisztussal való azonosulás volt (Róm 6.)
Számukra az okkultizmus minden formája, így az asztrológia is tiltott volt.
Továbbiak a témáról




Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.


 
 
[ 10998 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x