Pünkösd: A Szentlélek áradása
Címlap / Psziché / Pünkösd: A Szentlélek áradása

Pünkösd: A Szentlélek áradása

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-03-29

Május harmadik hetében nap mint nap hallunk valamit a Pünkösd ünnepével kapcsolatos előkészületekről, programokról, kirándulásokról, meg persze sütemény receptekről, stb. Vannak, akik elgondolkoznak azon, mi is a Pünkösd ünneplésének az eredete, miért is ünnepeli az emberiség hosszú évszázadok óta minden évben két nap a Pünkösd ünnepét? 

Gecse Gusztáv: „Vallástörténeti kislexikon” c. könyvét lapozgatva, ezt olvashatjuk :
Pünkösd ( a pentékoszté =ötvenedik nap görög szóból ) -

1. zs i d ó
(söbuót = hetek ünnepe ) - a húsvét szombatját követő ötvenedik nap, amely eredetileg a befejezett aratás meghálálásának napja volt, később pedig a Sínai -hegyi törvényhozás ünnepévé vált,- pünkösdöt különleges áldozatokkal és pihenéssel ünnepelték meg. Ekkor mutatták be az új gabonából készült két kovászos kenyeret és gyümölcsöket is ajánlottak fel Jahvénak.

2. k e r e s z t é n y - zsidó pünkösdből kialakult keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek eljövetelét ünneplik a II. századtól kezdve. Később – zsidó mintára – hozzákapcsolták az ünnep tartalmához az újtestamentumi törvényhozásra való emlékezést, majd az egyház megalapítását is e napon ünnepelték.”

A 2. pontban bemutatott keresztény pünkösdről szeretnék inkább elmélkedni.
A Szent Bibliában olvashatjuk a János evangéliuma 14. részében Jézus bátorító szavait tanítványaihoz:
„Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.” „És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mind¬azokat, amiket mondottam néktek.”János 14, 2.16.¬26. Életük legdöntőbb pillanataiban hívta fel figyel¬müket, a Szentlélek eljövetelére, mint érettük megho¬zott földi munkájának koronájára,

És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.” Lukács 24,49. A földi test kötelme miatt Jézus nem lehetett jelen mindenütt. Azért javukra volt, hogy Ő az Atyához menjen, s elküldje a Szentlelket, mint az Ő földi helyettesét.

Milyen feladat várt a tanítványokra az ígéret beteljesedése után, Jézus mennybemenetele előtt megismerteti azt velük: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” Ap.cselekedete 1, 8.

Miért kellett Jeruzsálemben maradniuk, s ott várni a Szentlélek kitöltetésére?
Minden drága előjoguk ellenére is teljesen felkészületlenek voltak, amit bizonyít az elsőbbségért való civódásuk, tagadásuk és csüggedésük. Ők teljesen alkalmatlanok voltak a rájuk bízott munkára, mindaddig, amíg a megígért képesítő erőt el nem nyerték. Bár az Úr Jézus megígérte tanítványainak a Szentlélek elnyerését, ez nem oldotta fel őket az imádkozás szükségessége alól. Ők annál buzgóbban és egy akarattal tartottak ki az imádkozásban. Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra.

Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól kérték a kenetet, mely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkákra. Tisztán látták, hogy az Evangéliumot el kell vinniük az egész világnak, s buzgón könyörögtek azért az erőért, melyet Jézus megígért nekik. Kértek, és hitték az ígéret beteljesedését: Kérjetek és megadatik néktek.

Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a megígért áldást. Erre várniuk kellett, mielőtt munkájukat elkezdhették. Miután Krisztus a menny kapuit átlépte, angyalok imádata közben elfoglalta trónját. Midőn a beiktatás ünnepélye véget ért, a Szentlélek bőséggel áradt a tanítványokra és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal a dicsőséggel, melyet Atyjától öröktől fogva bírt. A Lélek kiáradása pünkösd napján, a menny üzenete volt arról, hogy a Megváltó ünnepélyes felkenetése megtörtént. Ígérete szerint elküldte a Szentlelket a mennyből, annak jeléül, hogy immár, mint Főpap és Király, övé minden hatalom mennyen és földön; Ő népének felkentje.

A Szent Lélek tüzes nyelvek alakjában nyugodott az összegyűlteken. Jelkép volt ez a tanítványoknak. Jelképe annak az adománynak, amely képessé tette őket, hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, melyeket azelőtt sohasem ismertek. A tűz azt az izzó buzgóságot fejezte ki, mellyel az apostolok működni fognak; s egyszersmind azt az erőt is, mely munkájukat kíséri.

A Szentlélek olyan változást idézett elő bennük, hogy a hit hősei lettek. Ez a csodálatos adomány a világ előtt erős bizonyíték volt arra, hogy megbízatásukat a menny pecsételte meg. A papok azt állították, hogy a tanítványok megrészegedtek a túl sok újbor élvezetétől, melyet erre az ünnepségre készítettek. Sokan készpénznek vették ezt a híresztelést, az értelmesebbek azonban tudták, hogy csak hamis ráfogás ez, s akik értették a különböző nyelveket, bizonyították, mily tökéletesen beszélik a tanítványok ezeket. Szerető Mesterük ígéretét betartva, csodát tett velük.

Pünkösd


A csodálatos erőnek, melyet a tanítványok elnyertek első megnyilvánulása: Péter apostol prédikációja Jeruzsálem nagy nyilvánossága előtt.
Félreérthetetlenül elmondja Jeruzsálem népének, hogy a Jézus Krisztust feszítették meg, de

„Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.” Ap.csel. 2,24.33. Sokan ráébredtek szörnyű bűnükre kérdezték: „Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nékik: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát, s megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlako¬zék azon a napon mintegy háromezer lélek.” Ap.csel. 2, 38-40.

Majd a csodálatos erő megnyilvánulását tapasztalhatják a sánta meggyógyításakor.

Péter és János menének a templomba az imádkozás helyére, kilencre s egy sánta alamizsnát kért tőlük. Péter pedig monda: „Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És felszökvén, megálla és jár vala, és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dicsérve az Istent.” Ap.csel. 3, 6.8.

A tanítványok rettenthetetlen bátorsággal hirdették tovább az élet Igéjét, amennyiben feltárták a zsidók előtt Krisztus misszióját, munkálkodását, keresztre feszítését, feltámadását és mennybemenetelét. A tömeg köréjük sereglett, és a meggyógyultak fennhangon dícsérték Istent és magasztalták a Megváltó nevét.

Akik figyelmesen olvassák a Szentírást- Istenünk szent Szavát, figyelembe veszik Jóel próféta jövendölését: „Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kősei esőt hullat néktek az első hónapban.” Jóel, 2,23. Elmélkedjünk e próféta szavain: két féle esőről ír, korai és késői esőről. Mindkettő a Szentlélek kiárasztását példázza nékünk.

Mit is tesz a Szentlélek? A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek kinyilatkoztatja Isten Bárányát, aki hordozza a világ bűneit. Meggyőzi a bűnről. Ha a bűnös átadja magát a Lélek megelevenítő befolyásának, akkor megtérésre jut és felismeri az isteni követelmények iránti engedelmesség fontosságát. Jézus milyen jelzőkkel látta el a Szentlelket: Az mindenre megtanít majd titeket, elvezérel majd titeket minden igazságra, oktatja a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ő segít az életszentség útján járni, s feltárja az ember előtt a belső értékek gazdagságát.

A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban, a korai esőt jelképezte, mely dicső eredményeket érlelt. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesednek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Meg van ígérve, hogy nem lesz kisebb az, az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel elindította. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal. Még tűzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára. (Jelenések 13,13.) A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.

Ma is ugyanúgy, mint Jézussal élő tanítványoknak, egy komoly előkészületre van szükségünk, hogy drága Megváltónk betölthessen Szentlelkével. Betöltetni azt is jelenti, hogy előzetesen kiüríttessünk. A Szentlélek és az „én” nem foglalhatja el ugyanabban az időben a szív trónját. Egyedüli tennivalód, hogy átadod magad, és az Úr nemsokára eljön az ő templomába. Minden szívben van egy kereszt és egy trón. Ha Jézus a trónon ül, az „én” a kereszten van. A Szentlélek csak azoknak adatik, akik alázatosan keresik Istent, s magukat vezetni és megvilágosítani engedik Általa.

E közismert szép éneket igazi vággyal olvassuk:

Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám!
Isten élő Lelke jöjj, légy vezérem itt, Óh, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke jöjj, légy vezérem itt!

Isten élő Lelke jöjj, hadd lehessek szent, S Jézusommal legyek egy már e földön lent!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke jöjj, hadd lehessek szent!
Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcot át mennybe felragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj.

Jézus szava Nikodémushoz: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” Ján. ev.3,5. Mit kell értenünk e szavakból? A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkoló¬zás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre.

Vegyük figyelembe, mely célból lettek emberek Szentlélekkel megtöltve az apostolok idejében, ami teljes mértékben a mi életünkre is vonatkozik:
Olyan hatalommal tudjanak bizonyságot tenni, Jézusról, akit megfeszítettek, s aki feltámadott, hogy ezáltal, az addig kételkedők, vagy félrevezettek is meggyőződjenek arról, hogy Jézus Isten Fia volt, s Ö a világ megváltója. Isten igéjét bátorsággal szólják, mindenütt és minden helyen mindazt, amit Jézustól tanultak, s azokat is, amire a Szentlélek megtanította őket. Ap.csel.4,31. Szentlélek felkészítette őket, hogy ha kell az Isten beszédéért még az Üldözéseket, vértanúságot is elszenvedhessék. Pl. István az első vértanú. Ap.cs.6,

Betegek gyógyítása, halottak feltámasztása: „Péter pedig, a holt testhez fordulván monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. Ap.csel.9,40.
A gonoszt leleplezzék: Pál szavai Elimáshoz: „Nem szűnöl meg az Úrnak igaz útait elfordítani?” Ap. Csel. 13, 8-10, Istennek hálát és dicsőséget adjanak: És dicsőíték bennem az Istent. Galata 1,24.

Egy Apa elhozta ördöngös fiát Jézus tanítványaihoz, akiben néma lélek volt, hogy űzzék ki belőle. Munkájuk eredménytelen volt. Mikor Jézus megérkezett kétségbeesetten mondja Neki: „ha valamit tehetsz légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.” Márk 9,22-23. Itt van a titok nyitja. Mi is naponta kell imádkozzuk: „Uram, növeld hitemet! Add, hogy megértsem szavadat, mert az Igédben való jártasság fényt ad! Töltsd be szívemet Szentlelkeddel, hogy úgy szerethessem testvéreimet, ahogy Krisztus szeret engem. Egyedül a Szentlélek keresztsége emelhet minket erre a magaslatra. Jertek, önmagunkról lemondva készítsük fel lelkünket a Szentlélek befogadására, hogy nagy munkát végezhessen bennünk, hogy ne azt mondhassuk: Nézd, mit teszek, mire vagyok képes, hanem „Lásd meg az Isten jóságát és szeretetét.”

Készüljünk a Szentlélek befogadására, és komoly imában kérjük azt. Amiképpen a tanítványok is elnyerték az isteni ajándékot – Szentlélek erejét-, hasonlóképpen ma is minden igazi istenkereső megkaphatja. A Szentlélekben való öröm egészség a testnek és életet ad. A Szentlélek odaadásával az Úr az egész világ gyógyítója és éltetője. Ha ezt a megígért ajándékot hittel fogadjuk, akkor ez az összes többi áldást is magával hozza, amit az Úr ígéretén felül küld gyermekeinek. Itt az idő, hogy Jézus bőségesen áraszthassa elkészült gyermekeire, akik által csodás dolgokat kíván véghezvinni. A győzelem örömét azok fogják átélni, akik az igaság magvait hintik.

Gyermekkoromban tanultam, hogy a szerető Isten minden áldását feltételekhez kötötte. Hiszem, hogy kétféle lélek dolgozik földünkön. A mi mennyei Atyánk által elnyerhető Szentlélek elnyeréséért kutassuk azokat a feltételeket, melyeket Ő fektetett le. A Szentlélek csak jó szabályok és rend utain munkálkodik. Ő nem azért jön, hogy én Őt felhasználjam, hanem mint egy Mindenható Személy, Aki engem óhajt felhasználni.

Az Isten Igéjében való elmélyedés, az Isten kezében való tökéletes átadás, az Ő akarata iránti engedelmesség és a Szentlélek által vezetés az egyedüli biztos út, a lelki erő felé. Isten nem adja Szentlelkét a tudatlanság alátámasztására. Aki készül a Szentlélek befogadására, magába fogja szívni e könyvek lelkületét, és szívvel-lélekkel végzi a munkát, hogy bemutassa azokat az embereknek. Ereje, bátorsága és sikere attól függ majd, hogy a könyvekben bemutatott igazság mennyire járta át saját tapasztalatát és épült be jellemébe. Isten Lelkével betöltve mély és gazdag tapasztalatokat fog szerezni és a mennyei angyalok sikeressé teszik őt munkájába. Míg az igazi szeretet a keresztnél kezdődik, addig az igazi szolgálat a mi személyes pünkösdünk napjaival veszi kezdetét.

A korai eső idején szerzett áldásra egész végig szükségünk van. Mialatt ápoljuk a korai eső áldását, ne tévesszük szem elől azt a tényt, hogy a késői eső áldása tölti meg a kalászokat és érleli a termést. Ha nem haladunk előre naponként a keresztényi erények gyakorlásában, a kési esőben nem fogjuk felismerni a Szentlélek megnyilvánulását. Lehet, hogy környezetünk több tagjának szívére aláhull, mi azonban nem fogjuk sem felismerni, sem elnyerni.
Gyermekkoromban megtanultam: minden áldásnak feltétele az engedelmesség.
Kérem, gondolják át, a tanítványoknak is készülniük kellett a Szentlélek elnyeréséért, ma sincs ez másként. Segítsen bennünket a drága Ur Jézus, hogy az ő tanácsait megfogadva, az Ö segítsége által, úgy tudjunk élni, hogy ebben a komoly időben reánk áraszthassa az Ő drága Szentlelkét! S így ÁLTALA, velünk is elvégezhesse mindazt, Önmagunkért először, és másokért, hogy egykoron a mennyei Jeruzsálem boldog lakói lehessünk.

Feketéné Bokor Katalin
www.bokorkatalin.hu

(Fotó: piqs.de - d4niex, Durchbruch I)

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 6220 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x