A Tao útja: Mielőtt meghódítod a messzeséget, ismerd meg...
Címlap / Psziché / A Tao útja: Mielőtt meghódítod a messzeséget, ismerd meg önmagad!

A Tao útja: Mielőtt meghódítod a messzeséget, ismerd meg önmagad!

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-02-28

A Tao a felfedezés útja. Nyitott és hozzáférhető eszméit bárki alkalmazhatja a saját életében. A felfedezőút során szerzett tapasztalatok csiszolják és fényesítik a jellemet. A Tao gyöngyszemei igazi útitársak, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy megértsük a dolgok mélyén rejlő lényeget.  

Korunkban óriási az érdeklődés a taoizmus iránt. Ha azon­ban a nyu­ga­ti ember töb­bet akar meg­tud­ni a taoizmusról, ak­kor el­néz­he­tő ne­ki, ha azt hi­szi, hogy i. sz. 300 óta sem­mi ér­dem­le­ges mű­vet nem ír­tak. Vég­té­re is, a Tao Te Chinget, a I Chinget és Chuang-ce mun­ká­it tö­vi­ről he­gyi­re le­for­dí­tot­ták, nép­sze­rű­sé­gü­ket mu­tat­ja, hogy szin­te min­den köny­ves­bolt­ban kap­ha­tók – ezek a köny­vek mind a Zhou-dinasztia ide­jén íród­tak. Az egyéb el­ér­he­tő köny­vek mind­össze ho­má­lyos al­kí­mi­ai szö­ve­gek, tu­do­má­nyos ér­te­ke­zé­sek vagy szűk tár­gyak­kal, pél­dá­ul sze­xu­a­li­tás­sal, gya­kor­lás­sal vagy le­gen­dák­kal fog­lal­ko­zó ké­zi­köny­vek for­dí­tá­sai.

A for­dí­tók rend­sze­rint nem ré­sze­sül­tek hosszas taoista kép­zés­ben, így szem­lé­le­tük in­kább tu­do­má­nyos­nak, mint gya­kor­la­ti­as­nak ne­vez­he­tő. Ha pe­dig az ol­va­sók egy lé­pés­sel a nép­sze­rű taoista köny­ve­ken túl sze­ret­né­nek lép­ni, na­gyon ke­vés le­he­tő­sé­gük ma­rad.


Mi hiányzik? Egy olyan könyv hi­ány­zik, ami azok­nak szól, akik ma akar­nak meg­pró­bál­koz­ni a taoista élet­mód­dal. Egy ilyen könyv­nek meg kell ra­gad­nia a ha­gyo­má­nyos taoizmus lí­rai misz­ti­ciz­mu­sát, ez­zel együtt ékes eu­ró­pai nyel­ven meg is kell ma­gya­ráz­nia an­nak fo­gal­ma­it. A taoizmus erő­tel­jes ha­tá­sa a kí­nai kul­tú­rá­ra – hogy még min­dig át­hat­ja Ázsia min­den­na­pi éle­tét – a mil­lió kö­te­lék­ben rej­lik, amely a tö­me­gek kul­tú­rá­já­hoz kö­ti. Ami­kor egy taoista köny­vet nyu­ga­ti nyelv­re for­dí­ta­nak, ezek a kap­cso­ló­dá­si pon­tok ódon­nak, ide­gen­nek, szo­kat­lan­nak és ezo­te­ri­kus­nak tűn­nek. Ami an­go­lul (és más nyu­ga­ti nyel­ven) bo­nyo­dal­mas, az kí­na­i­ul igen egy­sze­rű.
 
Lát­ha­tó, meg­lát­ha­tó-e a Tao a min­den­na­pi élet­ben a hely­től vagy a kul­tú­rá­tól füg­get­le­nül?

A Tao 365 gyöngy­sze­me ép­pen ez­zel pró­bál­ko­zik. Nyil­ván­va­ló­an nem ha­gyo­má­nyos taoista könyv, ha­nem olyan, amely az or­runk előt­ti dol­gok­ban ke­re­si a Taót.

Azért, hogy az ezo­te­ri­kus ter­mi­no­ló­gia ár­nyé­kát is el­ke­rül­jük, egy­ál­ta­lán nem for­dul elő a szö­veg­ben a taoizmus, taoista, yin és yang, wu wei és szá­mos to­váb­bi kí­nai ki­fe­je­zés. Az egyet­len ki­vé­tel ma­ga a Tao szó, de az sem mint a Tao, csak egy­sze­rű­en: Tao. Al­kal­man­ként, a vál­to­za­tos­ság ked­vé­ért a for­dí­tá­sa is meg­je­le­nik, mint Út vagy Ös­vény. A Tao egy­ál­ta­lán nem te­kin­ten­dő ki­zá­ró­lag tu­do­má­nyos me­ta­fi­zi­kai fo­ga­lom­nak.

Távolságtartás helyett közvetlenség

A tra­di­ci­o­ná­lis taoizmus gyak­ran elitista és ho­má­lyos, és a for­dí­tá­so­kat is meg­fer­tőz­te az a tá­vol­ság­tar­tó szem­lé­let. A Gyöngy­szem üze­ne­te ép­pen az, hogy bár­ki köz­vet­le­nül al­kal­maz­hat­ja a Tao nyi­tott és hoz­zá­fér­he­tő esz­mé­it a sa­ját éle­té­ben.

A Gyöngy­szem ar­ra ösz­tön­zi az ol­va­sót, hogy in­dul­jon egyé­ni fel­fe­de­ző­út­ra. 
Ott hú­zó­dik ugyan­is a va­ló­di ta­pasz­ta­lat. Ezért hang­sú­lyoz­za a könyv ál­lan­dó­an a me­di­tá­ci­ót. Sok­kal job­ban tesszük, ha el­ha­jít­juk a ha­lott te­ker­cse­ket, és köz­vet­le­nül a Taóra csat­la­ko­zunk, a ma lé­te­ző for­má­já­ban. Nyis­suk meg ma­gun­kat a je­len idők egye­di rend­sze­re előtt, ves­sük le az el­avult for­ma­sá­gok bi­lin­cse­it, és iga­zít­suk a rend­szert a je­len­le­gi, tény­le­ges szük­ség­le­te­ink­hez.

 A Tao alap­ve­tő­en azt fel­té­te­le­zi, hogy a jel­lem bel­ső mű­ve­lé­se re­zo­nan­ci­át kelt a kül­vi­lág­ban. Ez egy fon­tos kü­lönb­ség­té­tel. Ami­kor az uni­ver­zum rej­tel­me­i­vel és az élet meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­val néz­nek far­kas­sze­met, a Tao kö­ve­tői elő­ször sa­ját bel­ső jel­le­mük biz­to­sí­tá­sá­ra gon­dol­nak. Ez már­is alap­ve­tő­en el­tér a mai mo­dern gon­dol­ko­dás­tól. Ko­runk­ban, ha egy szé­les fo­lyó áll­ja utun­kat, hi­dat épí­tünk, hogy ke­resz­tez­zük. Ha va­la­ki ránk tá­mad, azon­nal őt hi­báz­tat­juk, és han­go­san se­gít­sé­gért ki­ál­tunk, hogy va­la­ki űz­ze el a go­nosz zak­la­tót. Ha va­la­mi messzi dol­got aka­runk meg­vizs­gál­ni, gyor­san oda­re­pü­lünk, hogy kö­zel­ről ve­hes­sük szem­ügy­re.
 
A Tao kö­ve­tő­i­nek szem­lé­le­te meg­le­he­tő­sen kü­lön­bö­ző. Nem ar­ra gon­do­lok, hogy nem épí­te­nek hi­dat, nem küz­de­nek meg a tá­ma­dó­val, vagy nem ku­tat­ják a messze­sé­get, ha­nem ar­ra, hogy más té­nye­ző­ket is fi­gye­lem­be vesz­nek. A fo­lyó part­ján meg­kér­dez­he­tik, mi szük­ség van a híd­ra. Van-e va­la­mi oka, hogy nem elé­ge­det­tek az­zal, ami­jük van? Az épü­lő híd meg­bont­ja-e a ter­mé­szet, a tár­sa­da­lom, a gaz­da­ság vagy akár csak az esz­té­ti­ka egyen­sú­lyát?

 
 
Sze­mé­lyes tá­ma­dás ese­tén a Tao kö­ve­tői ma­guk­ba néz­nek, va­jon nem ők ma­guk pro­vo­kál­ták va­la­mely tet­tük­kel a tá­ma­dást. Ha igen, meg­előz­het­ték vol­na? Ter­mé­sze­te­sen meg­vé­dik ma­gu­kat, de az ön­vé­del­mü­ket még ak­kor is va­ló­szí­nű­leg a hosszú, egyé­ni kép­zés ve­zér­li, s nem va­la­mi­lyen fé­ke­vesz­tett, kí­vül­ről irá­nyí­tott erő­szak.

Ismerd meg magad, mielőtt meghódítod a messzeséget!

Mi­e­lőtt a Tao kö­ve­tői el­in­dul­ná­nak, hogy meg­hó­dít­sák a messze­sé­get, elő­ször ön­ma­guk ala­pos meg­is­me­ré­sé­re gon­dol­nak. Sze­rin­tük a kül­ső vi­lág csak a bel­ső né­ző­pont­tal kap­cso­lat­ban is­mer­he­tő meg. Ezért ön­is­me­ret­re tö­rek­sze­nek, mi­e­lőtt má­sok meg­is­me­ré­sé­be kez­de­né­nek.

Az ön­kép­zés a Tao meg­is­me­ré­sé­nek alap­ja. Bár a Tao meg­pil­lant­ha­tó a kül­ső vi­lág­ban, az em­ber­nek fi­no­mí­ta­nia kell az ér­zé­ke­lé­sét ah­hoz, hogy meg­fi­gyel­hes­se a nagy­ság mű­kö­dé­sét.

 
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 6418 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x